Welkom op mijn website!

Ik ben Ingrid Kuipers. ISKA staat voor veelzijdigheid, flexibiliteit en begeleiding op maat. Het biedt zowel ondersteuning aan kinderen, jongeren en adolescenten, als aan ouders en (aankomende) musici en studenten.

Veelzijdigheid en flexibiliteit komen o.a. voort uit mijn eerdere opleidingen en ervaringen. Als pianodocent (Docerend Musicus) heb ik 20 jaar lesgegeven aan muziekscholen in Nederland en Duitsland. Nu ben ik als koordirigent (Praktijkdiploma) actief bij diverse koren met zeer divers repertoire.

De overstap naar kinder- en jongerencounseling ligt bij mij voor de hand. Als docent gaf ik les vanuit de interesse en mogelijkheden van het kind. Daarbij was het mijn doel om iedere leerling zo snel mogelijk zelfstandig muziek te leren maken. De aandacht ging daarbij met name naar het zelf ontdekken hoe je muziek op verschillende manieren kunt spelen, het omgaan met ´fouten´ maken en oplossingen zoeken bv. door middel van improviseren. Het viel me al snel op hoeveel dit deed met het zelfvertrouwen van de leerling en dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend was.

Van meet af aan was het me duidelijk hoeveel één op één contact met kinderen doet. Sommige kinderen vertelden over problemen en irritaties op school en ook gezinsproblemen kwamen soms aan de orde. Ik merkte dat mijn opleiding tekort schoot. Uiteindelijk bracht dit me op het pad van coaching & counseling.
Er is grote overeenkomst tussen mijn visie op counseling en die van docentschap. Naast flexibiliteit en veelzijdigheid zijn inlevingsvermogen, een hoge mate van zelfreflectie, veelzijdigheid, aanpassingsvermogen en de nodige humor van groot belang. Door te motiveren en samen te zoeken naar oplossingen, komt iemand zelfstandig verder op een manier die bij hem of haar het beste past.
Counseling (en ook coaching) is een vak waar veel beweging in zit. Om die reden en ook omdat ik zelfontplooiing belangrijk vind, hecht ik veel waarde aan (bij)scholing.

De meeste kinderen weten zelf heel goed waar ze moeite mee hebben. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen hun eigen antwoorden en oplossingen al in zich hebben. Soms kunnen ze er alleen net niet bij en hebben ze een zetje nodig om het goed te verwoorden. 

Bij het begeleiden van kinderen en jongeren besteed ik vooral aandacht aan de vaardigheden die ze al bezitten. Door hierop verder voort te bouwen, in plaats van me te richten op de tekorten, wordt het kind aangemoedigd om zijn eigen oplossingen te zoeken. De eigen creativiteitkomt daarbij ook meteen in het spel en het zelfvertrouwen wordt direct versterkt. In mijn begeleiding stel ik het kind centraal, en pas ik me aan bij het kind. Ieder kind is uniek en vraagt om een passende begeleiding. Het beschikt over zijn eigen talenten en mogelijkheden die het kan (leren) inzetten om zichzelf te helpen. Als kindercounselor kan ik hem/haar daarbij helpen.

Telefonische intake (15-30 min.)   Gratis

Kennismakingsgesprek (60-90 min.)   € 50

Losse Sessies (45-60 min.)  € 50

Oudergesprek (60-90 min.)   € 75

 

Tarieven losse sessies zijn exclusief 21% BTW

 Iska biedt speciale tarieven voor ouders met een uitkering zowel voor losse sessies als trajecten. Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden.

COACHING

Kinderen zitten soms niet lekker in hun vel. Daar hebben ze last van en hun omgeving ook. Soms heeft het een aantoonbare oorzaak. Het komt ook voor dat het niet duidelijk is waarom het kind zich ongelukkig voelt. Als ouder* merk je vaak dat het gedrag van je kind anders is dan anders. Je kind is onzeker geworden, reageert boos, agressief, of trekt zich juist terug en is erg stil. Aan de signalen herken je dat er iets niet in orde is. Soms lost het zich vanzelf op. Wanneer je merkt dat je kind dreigt vast te lopen en je het zelf ook niet meer weet hoe je het moet aanpakken, biedt counseling een goede ondersteuning voor ouder en kind.

Kinder- en jongerencounseling is een laagdrempelige vorm van psychosociale begeleiding voor kinderen en jongeren, die tijdelijk uit balans zijn. Het biedt een snelle en professionele ondersteuning bij sociaal emotionele- en gedragsproblemen, zoals bijvoorbeeld:

 • moeite in de omgang met anderen, vrienden maken
 • moeilijkheden op school, zich niet prettig voelen in de klas
 • pesten of gepest worden
 • moeilijkheden binnen het gezin; verwerken van scheiding, overlijden, nieuwe gezinssamenstelling, verhuizing
 • hinder hebben van bepaalde emoties zoals boosheid, verdriet, schaamte, jaloezie, eenzaamheid, verlegenheid
 • gebrek aan zelfvertrouwen, onzekerheid, negatief zelfbeeld
 • (faal)angst
 • concentratieproblemen
 • slaapproblemen

Wanneer het vermoeden is ontstaan dat uw kind meer baat heeft bij een specialistische behandeling, zal ik dit zo snel mogelijk ter sprake brengen. Stoornissen zoals bv ADD, ADHD, PDD-NOS, en zwaardere psychische klachten vallen buiten mijn werkveld.

Voorafgaand aan het counselingstraject vindt een intake- en kennismakingsgesprek plaats. Hierna volgen max. 5 sessies met het kind alleen, waarop een oudergesprek volgt. Na dit gesprek volgen maximaal 5 sessies en een eventueel afsluitend oudergesprek.

Het aantal sessies verschilt per cliënt. Wanneer het om een relatief klein probleem handelt, volstaan soms 2 sessies en een oudergesprek. Dienen zich echter meerdere moeilijkheden aan, of is het probleem complexer, dan zijn 8 tot 10 sessies te verwachten.

Tijdens de eerste fase wordt er vooral gezocht naar de vaardigheden en mogelijkheden waarover uw kind al beschikt. Deze vaardigheden worden ingezet om aan de (eigen) gewenste doelen en/of veranderingen te werken. Tijdens de sessies maak ik gebruik van diverse interventietechnieken die aansluiten bij de beleving en interesse van het kind, zoals bijvoorbeeld muziek, tekenen, schilderen, spel en toneel.

Bij de leefomgeving van het kind horen ook de ouders *. Als ouder maak je je kind immers het meest mee en ben je ervaringsdeskundige. Om die reden hecht ik veel waarde aan het contact met de ouders. Een gesprek met ouders levert veel informatie op, die mij kan helpen bij de begeleiding van het kind. Ook biedt het de mogelijkheid om als ouder ondersteuning te krijgen bij de opvoeding.

Een oudergesprek kan een goed moment zijn om met je kind in gesprek te gaan. Het kind vertelt zelf wat hij kwijt wil, waarbij ik hem help om zijn verhaal te verwoorden. Er wordt vooraf met het kind afgesproken wat aan de ouders wordt verteld.

De informatie die het kind mij geeft, valt onder beroepsgeheim. Hier zijn wel grenzen aan en deze worden tijdens de kennismaking uitgebreid besproken. Tijdens oudercontacten geef ik geen informatie van of over het kind aan de ouders door. Voor het kind ben ik immers een vertrouwenspersoon. Met persoonlijke gegevens en informatie wordt zorgvuldig omgegaan volgens de richtlijnen van de beroepsgroep.

VOOR WIE

Werken vanuit een holistische basis wil zeggen dat je als coach de mens in zijn totaliteit ziet waarbij alles met elkaar verbonden is en invloed heeft op elkaar; fysiek, mentaal, emotioneel en qua energie. Fysieke klachten die medisch niet verklaard kunnen worden (b.v. hoofdpijn of buikpijn) hebben vaak een emotionele, mentale of energetische oorzaak. 

Daarnaast is een mens een onderdeel van een gezin en een familiesysteem met een eigen unieke historie. Een bepaalde klacht van een kind of ouder, kan daaruit voortkomen en worden ‘doorgegeven’.

De holistische werkwijze zet de oorzaak achter het probleem centraal. Dit in tegenstelling tot de ‘gewone’ manier van coachen die doorgaans probleemgericht is, of alleen oplossingsgericht. Coaching vanuit holistische basis betekent dat er het probleem bij de bron wordt aangepakt waardoor de klacht zich oplost en werkt daarmee dus ook oplossingsgericht.  

Rond twee jaar komt je kind in een fase terecht waarin het zijn grenzen gaat verkennen, zich losmaakt en op eigen benen probeert te staan. Het zoekt daarmee een eigen identiteit en dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Hij krijgt een eigen wil en laat dat duidelijk merken. Deze fase is echter belangrijk en positief. Je peuter wordt, door het zelf te leren doen en te ervaren, een zelfstandig mens die de wereld alleen tegemoet kan treden. Voor ouders is het de kunst om het kind daarbij zoveel vertrouwen en ruimte te geven, dat het op een veilige manier die nieuwe wereld zélf kan leren verkennen. Wanneer dit veel spanning met zich meebrengt,  kan het een aanleiding zijn om begeleiding te zoeken.

Ouderbegeleiding biedt gelegenheid om in alle rust en ruimte op een onderzoekende manier het gesprek met een buitenstaander aan te gaan. Je ontdekt gaandeweg het gesprek de oplossingen waarmee je jullie kind en ook jezelf een stuk makkelijker kunt maken.

De peutertijd mag bekend staan als een lastige periode zijn, het is ook een erg leuke fase!

De meeste kinderen weten zelf heel goed waar ze moeite mee hebben. Soms hebben ze even een zetje nodig om het goed te verwoorden. Meestal willen ze niet te lang over het probleem praten, maar wel samen over de oplossingen nadenken.

De oplossingsgerichte werkwijze sluit hier prima bij aan. Er wordt vanaf het eerste contact gewerkt aan een positief zelfbeeld, (zelf)vertrouwen en zelfstandigheid. Tijdens de kennismaking onderzoeken we samen de sterke kanten en talenten van uw kind. Zijn/haar vaardigheden en mogelijkheden vormen de basis van waaruit gewerkt wordt om de eigen doelen te behalen. Zelfstandigheid en creativiteit worden direct aangesproken en daarmee wordt het zelfvertrouwen verstevigd. Uw kind ontdekt zelf zijn/haar oplossingen op een manier die bij hem/haar aansluit. Vervolgens wordt het uitgedaagd om thuis en op school zelf met de oplossingen aan de slag te gaan. Voorop staat altijd het welbevinden van uw kind, het hoeft niets te ondernemen wat het niet wil.

Met de stap naar het voortgezet onderwijs verandert er ineens een heleboel. Behalve andere lestijden en de hogere verwachtingen die op school worden gesteld, krijg je in deze fase ook te maken met meer zelfstandigheid. De druk van de groep en de rol van vrienden spelen sterk mee en hebben veel invloed op hoe je jezelf ziet en hoe je je voelt.
Daarbij heb je te dealen met de puberteit die allerlei lichamelijke veranderingen met zich meebrengt. Je ondergaat in een paar jaar een echte metamorfose en daar ben je niet altijd even blij mee! Hormonen gieren door je lijf en emoties kunnen ineens alle kanten op vliegen.
Schaamte en schuldgevoelens horen daarbij; je bent je ineens heel erg bewust van de kleinste dingen die je denkt, doet en voelt. Kortom, je zit letterlijk en figuurlijk anders in je vel.
Vaak is het een verwarrende periode waar je geen grip op hebt. Merk je dat je er, op welk gebied dan ook veel moeite mee hebt, dan ondersteunt coaching/counseling je in deze periode.

HOE GAAN WE AAN DE SLAG?

Er zijn veel manieren om een probleem op te lossen en om je doel te bereiken. Eén daarvan is het inzetten van een zogenaamde ‘uitpluistekening’. Het is een soort schema dat je zelf tijdens de sessies invult.
Het biedt houvast en geeft direct inzicht.
Jouw doel staat centraal en is het uitgangspunt.
Nadat we het probleem hebben besproken, onderzoeken we wat jou tegenhoudt of belemmert. Meestal zijn dat negatieve gedachten die je leert vertalen naar positieve, helpende gedachten.
Al doende ervaar je dat jij zelf de regie hebt over jouw gedachten.
Je komt je valkuilen tegen maar ook je krachten en talenten.
Door deze in te zetten ontdek  je zelf  welke oplossingen bij jou passen.
Met deze oplossingen ga je aan de slag om zo je doel te bereiken.

HSK

Hoogsensitieve (of hooggevoelige) mensen hebben van jongs af aan een zeer gevoelig ‘systeem’ geërfd dat relatief veel prikkels verwerkt. Ze zijn a.h.w. fijner afgesteld. Diverse zintuigen doen waarnemingen die zeer snel verwerkt en gecombineerd worden. Het gevolg is dat er sneller en intenser wordt ervaren dan door niet-hooggevoelige mensen.

Een hoogsensitief persoon heeft kenmerken op vier gebieden die met elkaar in verband staan, namelijk op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied. Alleen als deze vier een onderlinge samenhang hebben, is er sprake van hoogsensitiviteit ook wel HSP (high sensitive person) genoemd. Dat neemt niet weg dat wanneer iemand op een andere manier zeer gevoelig is, hij of zij daar veel hinder van kan ondervinden. Ook dan biedt passende begeleiding soelaas.

Hooggevoelige kinderen (en volwassenen) zien meer en merken kleine nuanceverschillen snel op. Ze observeren veel, zijn zeer empathisch ingesteld en hebben een daarbij een hoge mate van zelfreflectie. Omdat ze zich snel en diep in een ander kunnen inleven maar veel tijd nodig hebben om alle informatie te ‘overzien’, lopen ze met gemak tegen hun grenzen aan. Raakt zo’n kind overbelast, dan kan zich dat op verschillende manieren uiten. Trekt het ene kind zich terug en wordt het erg stil, een ander kind kan juist extreem boos of druk gedrag laten zien. Overbelasting kan zich fysiek en mentaal uiten. Het is een vorm van stress die op zijn beurt weer gevolgen heeft voor de natuurlijke weerstand van het kind.

Hoogbegaafdheid gaat ook samen met een erg snelle prikkelverwerking maar niet vanzelfsprekend met de vier kenmerken van hoogsensitiviteit. Is er wel sprake van een combinatie met hooggevoeligheid dan leidt dit makkelijk tot problemen. Het lijkt vaak alsof de twee kwaliteiten niet samenwerken maar elkaar juist tegenwerken. Daarbij is er een verschil tussen wat een hoogbegaafd kind kan begrijpen en wat het emotioneel kan verwerken. Een hoogbegaafd kind wil veel weten, heeft een goed geheugen en is geneigd om complexe verbanden te leggen. Vaak is het ook perfectionistisch ingesteld en legt het de lat voor zichzelf erg hoog. Daarbij heeft het een duidelijke mening, is kritisch t.a.v. volwassenen en uit dit vaak op zeer directe wijze. Tegelijk ervaart het zijn eigen handelen en de reacties van anderen daarop sterk. Klopt de non-verbale reactie niet met de verbale, dan kan hem dit flink bezighouden en van zijn stuk brengen. Piekeren is een logisch gevolg, maar ook grote onzekerheid en faalangst zijn geregeld aan de orde.

Omgaan met een hoogsensitief kind vergt van een ouder soms veel begrip, inlevingsvermogen, zelfreflectie en geduld. Ben je daarbij zelf vermoedelijk ook boven gemiddeld gevoelig, dan kan oudercoaching veel goed doen voor jezelf maar ook voor je kind. Begeleiding is zowel voor ouders samen als apart mogelijk. We gaan aan de slag met je eigen opvoeding en die van je partner; dit is de basis waarmee jullie zelf als ouders/verzorgers opvoeden. In hoeverre past dit nog bij je kind, waar lopen jullie vast en wat zou beter werken? Het thema hoogsensitiviteit en omgaan met je eigen emoties en grenzen zijn daarbij terugkomende onderwerpen tijdens de coaching.

Omdat hoogsensitieve kinderen de reacties van anderen fysiek en emotioneel sterk kunnen ervaren, willen ze vaak niet praten over wat hen dwars zit. Dit is voor ouders frustrerend; je merkt dat er iets niet in orde is maar je kunt er niet bijkomen. Deze frustratie wordt door het kind weer opgepikt en mogelijk verkeerd geïnterpreteerd. Voor ouders van hoogsensitieve kinderen is het daarom van belang om bewust te zijn van de eigen emoties en spanningen. Om je kind goed te kunnen begeleiden is goed en regelmatig contact met de leerkracht zeer waardevol. Het kind brengt immers de meeste tijd op school door en maakt er dagelijks veel mee. Daarbij ziet en ervaart een leerkracht je kind op een andere manier en kan hij/zij je van informatie voorzien, waardoor je de reacties van je kind beter kunt begrijpen. Op die manier kan je overbelasting en faalangst vroegtijdig herkennen.

Counseling gaat dieper dan coaching. De vraagstukken liggen meestal op het vlak van ‘zijn’ terwijl coaching draait om het snel (zelf) vinden van oplossingen en deze ook willen toepassen. Hooggevoelige kinderen vanaf ca 8 jaar hebben veel baat bij counseling om goed in balans te komen. We zetten negatieve gedachten (en onzekerheden) om in positieve helpende gedachten en werken gaandeweg naar een zelf bepaald doel toe.
Meestal komen er meerdere onderwerpen aan de orde, omdat deze met elkaar in verband staan zoals bv.:

 • Hooggevoeligheid op school; drukte van de klas, omgaan met de leerkracht
 • Omgaan met emoties (van jezelf en van de ander)
 • Concentratieproblemen
 • Please-gedrag; het voor een ander goed willen doen, belang van de indruk die je achter laat, problemen van anderen willen oplossen (verantwoording van en voor anderen dragen)
 • Vanaf ca. 11 jaar:
 • Gedachten m.b.t. zelfdoding
 • Ik en de groep; hoe houd ik mij staande
 • Vrienden
 • Overbelasting; de grens op tijd ervaren en er naar handelen

Is je kind bovengemiddeld of hoogbegaafd dan heeft het veel baat bij begeleiding in bewustwording in de brede zin van het woord. Door de positieve kanten van zowel hoogbegaafdheid als hoogsensitiviteit met elkaar te combineren, pakken we samen de onzekerheid, emoties en eventuele faalangst aan. De thema’s zijn vaak gelijk maar diepgaander en met complexere verbanden. De positieve eigenschappen van zowel hoogbegaafdheid als hooggevoeligheid worden benadrukt en zoveel mogelijk als kracht ingezet. Counseling van kinderen en jongeren is maatwerk waarbij begeleiding met betrekking tot school ook tot de mogelijkheid behoort. Meer informatie omtrent het thema hooggevoeligheid, overeenkomsten met hoogbegaafdheid en stoornissen vind je onder Links.

PIANOLES

Speciaal voor kinderen die erg onzeker of faalangstig zijn, is er pianoles op maat.
Dit vindt niet aan de IJsselkade plaats maar elders en wordt vooraf afgesproken.
Lessen kunnen in overleg met school ook plaatsvinden op school of onder schooltijd mits het een onderwijs doeleind heeft zoals extra uitdaging.

Muziek maken bevordert het zelfvertrouwen en leert kinderen en jongeren meer dan noten lezen alleen. Bijna alle zintuigen worden aangesproken; van gehoor tot tast.
Het bevordert luisteren naar jezelf en de ander, het verbetert grote en fijne motoriek en helpt bij (eenvoudige) concentratie-, reken- en taalproblemen.
Denk ook aan andere zaken zoals structuur vinden, leren leren, of heel simpel je laten horen en uiten, faalangst en leren omgaan met perfectionisme.

In de dertig jaar dat ik les heb gegeven op zowel muziekscholen als in mijn eigen lespraktijk, bleek steeds weer hoe belangrijk het één op één onderwijs kan zijn.
Veel lessen gingen niet om muziek, maar om vertrouwen en zelfvertrouwen, motiveren en fouten mogen en vooral durven maken.
Vooral dat laatste vinden veel mensen, groot en klein, vaak erg lastig.
Om die reden én omdat stress te veel energie kost, maak ik tijdens de eerste les twee afspraken:
Je komt alleen als je muziek maken leuk vindt en fouten maken is juist heel goed.
Zonder fouten maken, leer je niks en soms krijg je door een ‘fout’ iets heel verrassends.

Een instrument leren bespelen, is een goede aanvulling voor hen die extra uitdaging nodig hebben. Kinderen die uitzonderlijk makkelijk leren, krijgen via het instrument te maken met het feit dat dit (meestal) niet zomaar vanzelf gaat. Het leren-leren komt nu om de hoek kijken, als ook frustraties, de lat naar beneden halen en omgaan met ‘falen’ en mogelijk perfectionisme. 
Ook hier biedt Iska maatwerk; van heel eenvoudige liedjes, samenspel en eenvoudige improvisaties tot stukken op hoger niveau en het maken van eigen composities.
Per leerling bekijk ik wat er nodig is en op welke manier het leren muziek maken het beste werkt; top-down of bottom-up, zelfstandig of juist samen, vanuit het gevoel of juist heel analytisch… er is van alles mogelijk.

Omdat ik maar een beperkt aantal plekken heb voor leerlingen, geef ik alleen les aan kinderen in de leeftijd van 4 tm 18 jaar met een onderliggende hulpvraag.
Pianoles via ISKA is daarom ook erg geschikt als extra ondersteuning voor kinderen en jongeren die elders een hulptraject volgen.
Is uw kind jonger en heel ver in zijn ontwikkeling dan kan hij / zij ook terecht.

De lesduur is ca 30-40 minuten.
Kosten zijn €80,= per maand, op basis van 38 lessen per schooljaar.
Na een proefperiode van 3 maanden bekijken we per half jaar of de lessen worden voortgezet.

Voor iedere leerling geldt:
– Kom je om te leren pianospelen dan hebben we het vooral daarover.
– En heel belangrijk: een les niet gelachen is een les niet geweest.
De rest is achtergrondmuziek 😉

STIEFPLAN

Het kind en nieuwe relaties

Een scheiding of het overlijden van een ouder heeft enorm veel impact op een kind. Wanneer na verloop van tijd een nieuwe partner in beeld komt en/of twee gezinnen worden samengevoegd, dan heeft dit grote impact op alle leden van het nieuwe, samengestelde gezin.

Rouw speelt daarbij voor kinderen vrijwel altijd een rol; afscheid nemen van wat was, de zekerheid, de gewoontes en in het ergste geval ook van een ouder. Vervolgens wordt er van het kind verwacht dat het zich aanpast aan de nieuwe situatie en de nieuwe partner die mogelijk ook kinderen uit een vorig huwelijk meebrengt. Relaties zijn daardoor soms erg ingewikkeld. Vaak spelen er tegelijk verschillende loyaliteitsconflicten, zowel bij kinderen als bij ouders. Naast emotionele spanningen zijn er ook praktische problemen m.b.t. de opvoeding, feestdagen, ex-partners enz. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 60% van deze gezinnen na verloop van tijd weer uit elkaar gaan. Opnieuw betekent dit ook voor de kinderen een scheiding.

het stiefplan

Om nieuwe gezinnen een grotere kans van slagen te bieden, hebben Corrie Haverkort (filosofe) Marlijn Kooistra (orthopedagoog) en Aleid Hendriksen (advocaat) het Stiefplan ontwikkeld. Dit plan is gebaseerd op hun boek “Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin?”. (uitgeverij Pica, NUR 740)

Het Stiefplan werkt samen met het boek als een ‘praatstuk’ voor zowel ouders als kinderen om samen op één lijn te komen. Aan de hand van 10 eenvoudige stappen passeren de belangrijkste punten de revue. Afspraken worden vastgelegd, wensen en verwachtingen worden helder gemaakt en allerlei do’s en don’ts voor stiefouders komen aan bod. Ouders kunnen grotendeels zelfstandig met dit boek en het plan aan de slag. Wanneer het lastig wordt om goed met elkaar in gesprek te blijven of om zaken helder te verwoorden, kan een Stiefplancoach worden ingeschakeld. Uiteraard kunnen ouders er ook voor kiezen om begeleiding te vragen om het plan samen uit te werken.

In november 2013 heeft ISKA een licentie gekregen om met het Stiefplan te werken als Stiefplancoach. Voor meer informatie en over de mogelijkheden mbt begeleiding, kunt u naast het bezoeken van de website (www.stiefplan.nl) persoonlijk contact met mij opnemen.